Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Ngày 19/01/2024 00:00:00

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

 


Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Tiến, ngày    tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số: 10/KH-UBND, ngày  12/01/2024 của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân xuân Giáp Thìn” năm 2024. UBND xã Hà Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân  Giáp Thìn” năm 2024, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới 2024 Tết Nguyên đán Giáp Thìn; đồng thời, tăng cường các hoạt động đảm bảo vui tươi, phấn khởi, tạo động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

                Thông qua các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham gia lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2024.

2. Yêu cầu

Triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 cần tập trung vào công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; tuyên truyền xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đón Tết theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình”

II. NỘI DUNG

1.Công tác tuyên truyền cổ động

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về các hoạt động Mừng Đảng, Mừng xuân Giáp Thìn năm 2024;

Tuyên truyền kết quả phát triển Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023 và mục   tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của huyện và của từng quan đơn vị, gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới;

Tuyên truyền thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn” năm 2024 tại các địa phương với phương châm “Không có người nghèo, Người có hoàn cảnh khó khăn nào không nhận được quà Tết”;

Tuyên truyền, quảng hình ảnh đẹp về văn hóa truyền thống, di tích, lễ hội, danh lam thắng cảnh của địa phương; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện về bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn;

          Tổ chức các họat động tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, địa phương năm 2024: Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) gắn với hoạt động xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 05/5/2024); Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ–ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); Kỷ niệm 79 năm Ngày cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và các ngày kỷ niệm khác của đất nước, của tỉnh

                2. Tổ chức quản lý và hoạt động lễ hội

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 406/CT-TTg ngày 08/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chỉ thị số 18/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số: 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chủ động nắm bắt tình hình, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực không lành mạnh trong dịp tết và mùa lễ hội; làm tốt công tác an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội.

Tại các điểm di tích Đình làng Đồng Bồng, Bái Sơn, Đồng Ô; chùa Đồng Ô, chùa Đồng Bồng, Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa, đàn thờ Tống Thiên Quốc Sư và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn xã nghiêm chỉnh thực hành tín ngưỡng có hướng dẫn cụ thể việc thắp hương, đặt hòm công đức, không làm ảnh hưởng đến di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường đặc biệt công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực di tích và lễ hội.

Tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí cờ, hoa, treo khẩu hiệu tại cơ quan, chỉnh trang công sở và vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Nhà văn hóa các thôn, các nhà trường, các cơ quan, đơn vị đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp trong dịp tết Nguyên đán.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các điểm di tích. Duy trì chế độ trực tết tại cơ quan, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ nơi công sở.

3. Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Thôn trưởng các thôn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương như: bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đánh cờ người, cờ tướng, bắn vịt,chơi đu…

Cấp ủy, chi hội NCT, TB CTMT  phối hợp  tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên vào ngày 02 tết ngày mùng 2 và 04 tết Nguyên Đán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Công chức Văn hóa xã hội:

          Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bao gồm: xây dựng cụm pa nô tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu,  cắm hồng kỳ khu công sở xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (Cụ thể: Cổng UB xã  01 câu, Đầu dốc nhà Ông Lát 01 câu, Trục đường Yên Phú 01 câu, trục đường Bồng Sơn- Hương Đạm 01 câu, trục đường Bái Sơn đi Bái Sậy 01 câu, ban công công sở 01 câu, phía trước Hội trường xã 01 câu).

          Hướng dẫn các thôn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian các môn thể thao tổ chức tại nhà văn hóa các thôn.Trang trí, khánh tiết tại các nhà văn hóa thôn.

          Thực hiện tiếp sóng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đưa tin, bài phản ánh kịp thời điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tình hình ANTT, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

          2. Cán bộ Thú y và cán bộ khuyến nông, khuyến lâm

          Tham mưu cho UBND, BCĐ VSATTP,trưởng thôn kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, giết mổ động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau tết Quý Mão 2023.

          Phát động toàn dân tham gia Tết trồng cây tại các hộ gia đình và những nơi công cộng một cách thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường công tác tuần tra, canh gác nghiêm cấm các hành vi việc chặt phá lâm sản trái phép và Phòng chống cháy rừng trước, trong và sau tết đảm bảo không để xảy ra cháy rừng.

          3. Các thôn

          Trang trí tại Nhà văn hóa các thôn, tại các trục đường chính vào nhà văn hóa, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm từ ngày 25 tết Nguyên đán.

          Tổ chức trao tặng quà; giao lưu văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian tại Nhà văn hóa các thôn.

          4. Các Nhà trường, Trạm y tế

          Mỗi cơ quan, đơn vị đều phải treo ít nhất 01 băng zôn, khẩu hiệu;  treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị và cổng ra vào, phân công cán bộ trực cơ quan.

          5. Thời gian thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện xuyên suốt từ khi ban hành kế hoạch đến hết ngày 16/02/2024, chia làm 03 đợt, cụ thể:

Đợt 1: Từ ngày 10/01/2024 đến 25/01/2024 (từ ngày 20/11 ÂL năm Quý Mão đến 15/12 ÂL năm Quý Mão) tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

           Đợt 2 (đợt cao điểm): Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 09/02/2024 (từ ngày 16/12 ÂL năm Quý Mão đến 30/12 ÂL năm Quý Mão) tập trung tuyên truyền trực quan kết hợp với trên hệ thống truyền thanh.

       Đợt 3: Từ ngày 10/02/2024 đến ngày 24/02/2024 (từ ngày mồng Một tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến ngày mười lăm tháng Giêng năm Giáp Thìn) tập trung tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá - văn nghệ, lễ hội thể thao

          IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

          Công chức Tài chính - Kế toán xã đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

            V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn

2. Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2024!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

10. Tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

UBND xã Hà Tiến yêu cầu các bộ phận có liên quan, các thôn, các Nhà trường, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);

- Phòng VHTT huyện (B/c);

- TTr. ĐU, TTr. HĐND xã (B/c);

- MTTQ, các đoàn thể (Th/h);

- Các thôn, trường, trạm (Th/h);

- Lưu: VT, VHXH.

                                  KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

Đã ký 

 

 

Mai Đức Chinh

 

 

 

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

Đăng lúc: 19/01/2024 00:00:00 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

 


Số:     /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Hà Tiến, ngày    tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, văn nghệ, thể dục thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

 
 

 


Thực hiện Kế hoạch số: 10/KH-UBND, ngày  12/01/2024 của UBND huyện Hà Trung về việc triển khai các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân xuân Giáp Thìn” năm 2024. UBND xã Hà Tiến xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân  Giáp Thìn” năm 2024, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới 2024 Tết Nguyên đán Giáp Thìn; đồng thời, tăng cường các hoạt động đảm bảo vui tươi, phấn khởi, tạo động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

                Thông qua các hoạt động Mừng Đảng, Mừng Xuân nhằm tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân “Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham gia lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2024.

2. Yêu cầu

Triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, thể thao “Mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 cần tập trung vào công tác tuyên truyền cổ động trực quan nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, gắn với nội dung tuyên truyền về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ; tuyên truyền xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đón Tết theo đúng phương châm “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình”

II. NỘI DUNG

1.Công tác tuyên truyền cổ động

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về các hoạt động Mừng Đảng, Mừng xuân Giáp Thìn năm 2024;

Tuyên truyền kết quả phát triển Kinh tế, Văn hóa, Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2023 và mục   tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của huyện và của từng quan đơn vị, gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới;

Tuyên truyền thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn” năm 2024 tại các địa phương với phương châm “Không có người nghèo, Người có hoàn cảnh khó khăn nào không nhận được quà Tết”;

Tuyên truyền, quảng hình ảnh đẹp về văn hóa truyền thống, di tích, lễ hội, danh lam thắng cảnh của địa phương; Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện về bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn;

          Tổ chức các họat động tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, địa phương năm 2024: Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) gắn với hoạt động xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2024); Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); Kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 05/5/2024); Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ–ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024); Kỷ niệm 79 năm Ngày cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) và các ngày kỷ niệm khác của đất nước, của tỉnh

                2. Tổ chức quản lý và hoạt động lễ hội

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 406/CT-TTg ngày 08/4/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo; Chỉ thị số 18/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng chính phủ và Thông tư số: 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chủ động nắm bắt tình hình, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực không lành mạnh trong dịp tết và mùa lễ hội; làm tốt công tác an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức các hoạt động lễ hội.

Tại các điểm di tích Đình làng Đồng Bồng, Bái Sơn, Đồng Ô; chùa Đồng Ô, chùa Đồng Bồng, Đàn thờ Nguyệt Nga công chúa, đàn thờ Tống Thiên Quốc Sư và các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn xã nghiêm chỉnh thực hành tín ngưỡng có hướng dẫn cụ thể việc thắp hương, đặt hòm công đức, không làm ảnh hưởng đến di tích, giữ gìn vệ sinh môi trường đặc biệt công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực di tích và lễ hội.

Tổ chức tổng dọn vệ sinh, trang trí cờ, hoa, treo khẩu hiệu tại cơ quan, chỉnh trang công sở và vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Nhà văn hóa các thôn, các nhà trường, các cơ quan, đơn vị đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp trong dịp tết Nguyên đán.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các điểm di tích. Duy trì chế độ trực tết tại cơ quan, tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ nơi công sở.

3. Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Thôn trưởng các thôn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian theo phong tục tập quán cổ truyền của địa phương như: bóng chuyền, cầu lông, kéo co, đánh cờ người, cờ tướng, bắn vịt,chơi đu…

Cấp ủy, chi hội NCT, TB CTMT  phối hợp  tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ các cụ cao niên vào ngày 02 tết ngày mùng 2 và 04 tết Nguyên Đán.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Công chức Văn hóa xã hội:

          Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bao gồm: xây dựng cụm pa nô tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu,  cắm hồng kỳ khu công sở xã, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (Cụ thể: Cổng UB xã  01 câu, Đầu dốc nhà Ông Lát 01 câu, Trục đường Yên Phú 01 câu, trục đường Bồng Sơn- Hương Đạm 01 câu, trục đường Bái Sơn đi Bái Sậy 01 câu, ban công công sở 01 câu, phía trước Hội trường xã 01 câu).

          Hướng dẫn các thôn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian các môn thể thao tổ chức tại nhà văn hóa các thôn.Trang trí, khánh tiết tại các nhà văn hóa thôn.

          Thực hiện tiếp sóng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đưa tin, bài phản ánh kịp thời điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tình hình ANTT, ATGT, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

          2. Cán bộ Thú y và cán bộ khuyến nông, khuyến lâm

          Tham mưu cho UBND, BCĐ VSATTP,trưởng thôn kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh, giết mổ động vật, đảm bảo an toàn thực phẩm trước trong và sau tết Quý Mão 2023.

          Phát động toàn dân tham gia Tết trồng cây tại các hộ gia đình và những nơi công cộng một cách thiết thực và hiệu quả.

Tăng cường công tác tuần tra, canh gác nghiêm cấm các hành vi việc chặt phá lâm sản trái phép và Phòng chống cháy rừng trước, trong và sau tết đảm bảo không để xảy ra cháy rừng.

          3. Các thôn

          Trang trí tại Nhà văn hóa các thôn, tại các trục đường chính vào nhà văn hóa, vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm từ ngày 25 tết Nguyên đán.

          Tổ chức trao tặng quà; giao lưu văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian tại Nhà văn hóa các thôn.

          4. Các Nhà trường, Trạm y tế

          Mỗi cơ quan, đơn vị đều phải treo ít nhất 01 băng zôn, khẩu hiệu;  treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị và cổng ra vào, phân công cán bộ trực cơ quan.

          5. Thời gian thực hiện

Thời gian tổ chức thực hiện xuyên suốt từ khi ban hành kế hoạch đến hết ngày 16/02/2024, chia làm 03 đợt, cụ thể:

Đợt 1: Từ ngày 10/01/2024 đến 25/01/2024 (từ ngày 20/11 ÂL năm Quý Mão đến 15/12 ÂL năm Quý Mão) tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

           Đợt 2 (đợt cao điểm): Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 09/02/2024 (từ ngày 16/12 ÂL năm Quý Mão đến 30/12 ÂL năm Quý Mão) tập trung tuyên truyền trực quan kết hợp với trên hệ thống truyền thanh.

       Đợt 3: Từ ngày 10/02/2024 đến ngày 24/02/2024 (từ ngày mồng Một tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến ngày mười lăm tháng Giêng năm Giáp Thìn) tập trung tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá - văn nghệ, lễ hội thể thao

          IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

          Công chức Tài chính - Kế toán xã đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

            V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn

2. Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2024!

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

7. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

9. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

10. Tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”!

UBND xã Hà Tiến yêu cầu các bộ phận có liên quan, các thôn, các Nhà trường, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);

- Phòng VHTT huyện (B/c);

- TTr. ĐU, TTr. HĐND xã (B/c);

- MTTQ, các đoàn thể (Th/h);

- Các thôn, trường, trạm (Th/h);

- Lưu: VT, VHXH.

                                  KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

Đã ký 

 

 

Mai Đức Chinh

 

 

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)