Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957
 

A. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

I. Phương hướng chung:

Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Triển khai thực hiện chủ trương tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy tổng hợp các nguồn lực, xây dựng Hà Tiến phát triển nhanh và bền vững.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu:

* Về kinh tế:(11 chỉ tiêu)

1. Thu nhập bình quân đầu người/ năm đến 2025 là 60 triệu đồng.

2. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025: 61 ha.

3. Sản xuất lương thực có hạt bình quân hàng năm 4.852 tấn

4. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 966 ha, năng xuất lúa 56 tạ/ ha, sản lượng 4.312 tấn, ngô năng suất :45 tạ/ ha, sản lượng 540 tấn.

5. Tổng đàn chăn nuôi đến 2025, gia súc: 3.400 con, gia cầm: 115.000 con.

6. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025: 450 tấn.

7. Số doanh nghiệp đến năm 2025 thành lập thêm: 9 doanh nghiệp.

8. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 5%

9. Xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ  thôn đạt NTM kiểu mẫu: 20%

10. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đến năm 2025: 100 %

11. Xây dựng 1 -2 km kênh mương bê tông.

*. Về văn hóa - xã hội ( 08 chỉ tiêu)

12. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm 0,7%

13. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 01%

14.  Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5%

15. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số  năm 2025: 95%

16. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 90%

17. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm 95%

18. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025: 80%

19. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: 20%

*. Về môi trường (03 chỉ tiêu)

20. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025: 36,1%

21. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025: 100%, trong đó tỷ lệ được dùng nước sạch: 60%

22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 90%

* Về an ninh trật tự ( 01 chỉ tiêu)

23. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2025: 80%

* Về xây dựng Đảng ( 02 chỉ tiêu)

24. Tổng số đảng viên mới được kết nạp trong NK 2020 -2025:28 đảng viên.

25. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 80%, MTTQ và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ có từ 2-3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM

1. Chương trình phát triển nông nghiệp.

Tập trung thực hiện tốt việc chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Thực hiện tích tụ đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng ứng dụng công nghệ cao, đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

2. Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết, các chương trình nhiệm vụ trọng tâm; phát huy vai trò tính tiền phong gương mẫu sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

            I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG-AN NINH:

1. Về kinh tế:

1.1. Nông - lâm - thuỷ sản: Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015 của BTV Tỉnh ủy về “tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững”. Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá, chú trọng cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Tăng cường áp dụng các tiến bộ KHKT, đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất. Thực hiện tốt phương án chuyển đổi đất lúa hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản. triển khai thực hiện thử nghiệm các mô hình mới (trồng cây dược liệu) đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP.

Ổn định diện tích gieo trồng 966 ha, trong đó lúa 770 ha, năng suất bình quân 56 tạ/ha; ngô 120 ha, NS 45 tạ/ha, giữ mức tổng sản lượng lương thực bình quân 4.852 tấn/năm. Chỉ đạo thực hiện đúng khung lịch thời vụ và làm tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh.

Phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, thâm canh, ứng dụng công nghệ cao đối với con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm phòng, kiểm soát việc giết mổ không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục phát triển kinh tế trang trại, gia trại, mở rộng diện tích và tăng số lượng các trang trại đạt tiêu chuẩn. Hạn chế chăn nuôi trong khu dân cư, có cơ chế khuyến khích chăn nuôi theo mô hình tập trung quy mô lớn.

Nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trên địa bàn xã. Đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng 36,1%.

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản: Khuyến khích phát triển các nghề CN,TTCN có lợi thế, phát triển ngành nghề truyền thống đi đôi với ngành nghề mới. Khuyến khích các cá thể thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn xã. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông  nội đồng phục vụ sản xuất, triển khai quy hoạch xây dựng các tuyến mương sau dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Lập dự án khu vực Hang Dồn kêu gọi đầu tư. Xây dựng nhà văn hóa đa năng tại trung tâm xã. Bổ sung xây mới các phòng chức năng ở các trường. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025.

 1.3. Dịch vụ: Duy trì và phát huy các ngành nghề thế mạnh như vận tải hàng hoá, vật tư, phân bón, hàng hoá phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích phát triển hệ thống thông tin mạng Internet. Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng chính sách xã hội tạo thuận lợi cho các hộ nông dân vay vốn, phát triển sản xuất. Đầu tư xây dựng tụ điểm kinh tế khu chợ Đồng Ô thành nơi giao thương hàng hóa của khu vực.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp: Phát huy vai trò kinh tế tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động, làm tốt dịch vụ tưới tiêu, bảo vệ đồng ruộng, phân bón, thuốc bảo vệ thực; quản lý các công trình thuỷ lợi nội đồng; mở rộng dịch vụ các khâu sản xuất, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm.

1.4. Công tác quản lý, điều hành ngân sách: Chỉ đạo thực hiện tốt luật ngân sách và các quy định của Nhà nước. Tăng cường quản lý và khai thác các nguồn thu tại chỗ nhất là nguồn thu từ đất. Chú trọng xây dựng và phát triển các nguồn thu cố định, thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá quyền SDĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, VH-XH, QP-AN, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh.

1.5. Công tác Tài nguyên môi trường: Tiếp tục thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Chỉ đạo rà soát  quỹ đất công ích do UBND xã quản lý. Thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình vi phạm đất đai, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm lấn chiếm đất đai. Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, hoàn thành cấp giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu và cấp đổi GCN QSD đất ở cho nhân dân, giải quyết tồn đọng theo QĐ 273/QĐ-CP. Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường, công tác thu gom, vận chuyển rác thải. Chỉ đạo triển khai phương án thu gom, xử lý rác thải, quy hoạch và xây dựng nghĩa trang Bái Sề, xây dựng phương án quản lý sử dụng nghĩa trang liên thôn và các hoạt động dịch vụ tang lễ.

2. Về văn hóa xã hội:

2.1. Giáo dục: Lãnh đạo củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đi đôi với chất lượng mũi nhọn, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học từ mầm non đến tiểu học và THCS. Thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa mới, trong hệ thống giáo dục phổ thông theo quy định, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học giữ vững và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

          2.2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế. Triển khai có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, chất lượng chuẩn quốc gia về y tế. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chương trình nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế học đường, chủ động phòng chống dịch bệnh xảy ra. Quản lý chặt chẽ y dược tư nhân. Thực hiện có kết quả chính sách dân số KHHGĐ. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

          2.3. Văn hóa, thông tin, tuyên truyền, TDTT: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước. Nâng cấp hệ thống truyền thanh xã. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới “. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa. Xây dựng nhà văn hóa các thôn theo chuẩn quy định. Thực hiện xã hội hóa để đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích và danh thắng theo hướng gắn với phát triển du lịch.

          2.4. Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội: Quan tâm công tác giải quyết việc làm tại chỗ, hàng năm giải quyết việc làm mới cho 300 lao động trở lên. Trong đó có từ 15 -20 lao động xuất khẩu. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vay vốn ưu đãi kết hợp với các chính sách hỗ trợ của nhà nước để giảm nghèo với mức giảm 1% mỗi năm. Làm tốt công tác chính sách an sinh xã hội.

2.5. Tập trung xây dựng NTM, xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu phấn đấu xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao. Có 20% thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, 20% thôn và 20% đạt thôn kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM; hoàn thành xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm, phấn đấu về đích xã đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong năm 2020.

3. Quốc phòng - an ninh, thanh tra, tư pháp:

3.1. Quốc phòng: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bổ sung phương án chiến đấu phòng thủ xã. Thường xuyên kiện toàn LLDQTV cả về số lượng. Nâng cao chất lượng mọi mặt của lực lượng DQTV, DBĐV ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hằng năm triển khai, thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC, SSCĐ. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, Luật dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên, công tác giáo dục quốc phòng. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

3.2. An ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân. Tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo an ninh trật tự, tổ bảo vệ ANTT, ANXH. Làm tốt công tác hoà giải tại địa bàn dân cư, phấn đấu 100% khu dân cư không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Phối hợp trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội bảo đảm tốt tình hình ANTT trên địa bàn xã. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp.

          3.3. Thanh tra - Tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để sảy ra vụ việc nổi cộm, phức tạp. Giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở. Làm tốt công tác chứng thực, công tác hộ tịch, các thủ tục hành chính theo quy định.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:

1.     Công tác xây dựng Đảng:

1.1.Công tác chính trị tư tưởng: đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng. Quan tâm bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên, phấn đấu hàng năm kết nạp từ 5 - 6 quần chúng ưu tú vào Đảng. Làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, làm cơ sở cho việc đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên hằng năm. Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục, quản lý đảng viên và thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về Đảng viên giữ mối liên hệ với Cấp uỷ nơi cư trú.

1.2.Công tác tổ chức cán bộ: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ kế cận trong nguồn quy hoạch. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ, đảng viên. Đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Thay thế kịp thời những cán bộ yếu về năng lực, suy thoái về tư tưởng đạo đức. Công tác cán bộ phải coi trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực; phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, để lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ Bí thư Chi bộ và đội ngũ cán bộ, công chức. Lãnh đạo Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

1.3.Công tác kiểm tra, giám sát: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, làm cho tổ chức Đảng, Chính quyền và cán bộ, đảng viên ngày càng TSVM. Tăng cường lãnh đạo công tác tự kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch. Đồng thời động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, chú trọng kiểm tra, giám sát chế độ sinh hoạt của chi bộ, xử lý thi hành kỷ luật nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm. Đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của UBKTĐU. Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên và công dân.

           1.4.Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng lãng phí. Tích cực phòng ngừa tiêu cực tham nhũng nhất là trong xây dựng các công trình, dự án quan trọng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của UBKT Đảng ủy, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND, MTTQ các đoàn thể nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền. Thực hiện tốt việc công khai dân chủ về thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

       1.5.Công tác Dân vận: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể theo hướng gần khu dân cư, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng khối dân vận vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận với chính quyền, các ngành lực lượng vũ trang địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhất là trong xây dựng NTM.

1.6. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng: từ việc đổi  mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy trên cơ sở nguyên tắc, điều lệ Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy, nâng cao chất lượng triển khai, quán triệt các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết với cách làm mới, sáng tạo, sát thực tế tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, sơ kết, tổng kết phát hiện tuyên truyền nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến và công tác thi đua khen thưởng trên các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tham mưu cho cấp ủy.

2. Hoạt động của chính quyền:

Lãnh đạo HĐND tổ chức việc bàn định, ban hành Nghị quyết, thực hiện tốt hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; tổ chức tốt các kỳ họp theo quy định, đảm bảo chất lượng; tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã. Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo UBND thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các lĩnh vực mũi nhọn để tạo bước đột phá làm động lực thúc đẩy phát triển. Thực hiện tốt các hoạt động kêu gọi, thu hút đầu tư. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm túc đánh giá phân loại cán bộ, công chức hàng năm, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác phối hợp UBND với MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

3. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể:

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nhiệm vụ của địa phương và các phong trào của Hội. Nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với, cấp ủy, chính quyền. Thường xuyên sâu sát cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm nơi hoạt động. Xây dựng chi hội, chi đoàn vững mạnh. Phấn đấu tỷ lệ tập hợp đoàn viên của đoàn thanh niên 87% trở lên. Hội Phụ nữ 89%, Hội Nông dân 88%, Hội Cựu chiến binh 96%. MTTQ và các đoàn thể nhân dân phấn đấu từ mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.