Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

báo cáo kết quả tháng hành động " vì an toàn thực phẩm" năm 2023

Ngày 17/05/2023 00:00:00

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  91   /KH-UBND

              Hà Tiến, ngày   17  tháng  5  năm 2023

 

BÁO CÁO

Kết quả rriển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

         

Kính gửi:

- UBND huyện Hà Trung;

                             - Phòng nông nghiệp huyện Hà Trung.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND huyện Hà Trung về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. UBND xã Hà Tiến báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

(Có biểu mẫu kèm theo)

Uỷ ban nhân dân xã Hà Tiến báo cáo UBND huyện, Phòng nông nghiệp huyện Hà Trung nắm và chỉ đạo.

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;   

- Phòng NN huyện (B/c);                                                                            

- Lưu: VT, VHXH.

                            

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Mai Đức Chinh

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1

 

 

 


Đơn vị : Hà Tiến

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Hà Tiến,ngày       tháng        năm 2023

 

BÁO CÁO

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023

 

Kính gửi: UBND huyện Hà Trung

I. Quản lý, chỉ đạo

 

 

TT

 

Nội dung hoạt động

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

Số xã thực hiện/Tổng số xã

Số lượng

Số lượng

Ghi chú

1

Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai (văn bản)

1

3

 

 

 

2

Tổ chức Lễ phát động/Hội nghị triển khai

1

1

 

 

 

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết

1

1

 

 

 

II. Thông tin, truyền thông:

 

TT

 

Nội dung hoạt động

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

Số xã thực hiện/Tổng số xã

Số lượng (lớp, buổi, cái…)

Số người

Số lượng (lớp, buổi, cái…)

Số người

1

Nói chuyện/Hội thảo (buổi/tổng số người dự)

 

 

 

 

 

 

2

Tập huấn (lớp/tổng số người dự)

1

1

81

 

 

 

3

Phát thanh loa, đài (tin, bài, phóng sự)

1

 

14

 

 

 

4

Truyền hình (Buổi/tọa đàm, phóng sự)

 

 

 

 

 

 

5

Báo viết (tin/bài/phóng sự)

 

 

 

 

 

 

6

Băng rôn, khẩu hiệu

1

 

8

 

 

 

7

Tranh áp – phích/Poster

 

 

 

 

 

 

8

Tờ gấp, tờ rơi

1

 

120

 

 

 

9

Hoạt động khác (ghi rõ):……

 

 

 

 

 

 

 


III. Thanh tra, kiểm tra:

1.     Tổng số đoàn: 01, trong đó: Số đoàn cấp huyện…, số đoàn cấp xã…

2.     Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 22

3.     Kết quả chi tiết:

 

TT

 

Nội dung

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

Sản xuất TP

KDTP

KD DVĂU

KD TĂĐP

Cộng

Sản xuất TP

KDTP

KD DVĂU

KD TĂĐP

Cộng

1

Tổng số cơ sở

44

35

10

 

89

 

 

 

 

 

 

2

Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra

18

15

05

 

38

 

 

 

 

 

 

-

Số cơ sở đạt

18

15

05

 

38

 

 

 

 

 

 

-

Số cơ sở vi phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Xử lý vi phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Phạt tiền:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Số cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Số tiền phạt (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Xử phạt bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Tước quyền xử dụng GCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy CN CS đủ điều kiện ATTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy chứng nhận GMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy XNQC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đình chỉ hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Tịch thu tang vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Khắc phục hậu quả (loại, trọng lượng):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Buộc thu hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Buộc tiêu hủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Xử lý khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Đình chỉ lưu hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Chuyển cơ quan điều tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. Kiểm nghiệm thực phẩm:

TT

Nội dung

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

1

Xét nghiệm tại labo (Tổng số mẫu)

 

 

 

1.1

Hóa lý (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

1.2

Vi sinh (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

2

Xét nghiệm nhanh (Tổng số mẫu)

 

 

 

2.1

Hóa lý (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

2.2

Vi sinh (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

Tổng  (1+2)

 

 

 

V. Ngộ độc thực phẩm:

TT

Nội dung

Kết quả

So sánh năm nay/năm trước

Năm nay

Năm trước

1

Số vụ

 

 

 

2

Số mắc (người)

 

 

 

3

Số tử vong (người)

 

 

 

4

Số vụ ³ 30 người mắc (vụ)

 

 

 

 

 

5

Nguyên nhân (vụ)

 

 

 

-         Vi sinh

 

 

 

-         Hóa học

 

 

 

-         Độc tố tự nhiên

 

 

 

-         Không xác định

 

 

 

Cộng

 

 

 

VI. Các hoạt động khác (nếu có ghi cụ thể)

VII. Đánh giá chung (Nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế tại các bảng).

          Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong đợt kiểm tra, giám sát cơ bản đã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

1. Thuận lợi:....................................................................................................................

2. Khó khăn:....................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị:.....................................................................................................

 

 

 


 

báo cáo kết quả tháng hành động " vì an toàn thực phẩm" năm 2023

Đăng lúc: 17/05/2023 00:00:00 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  91   /KH-UBND

              Hà Tiến, ngày   17  tháng  5  năm 2023

 

BÁO CÁO

Kết quả rriển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

         

Kính gửi:

- UBND huyện Hà Trung;

                             - Phòng nông nghiệp huyện Hà Trung.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND huyện Hà Trung về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023. UBND xã Hà Tiến báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

(Có biểu mẫu kèm theo)

Uỷ ban nhân dân xã Hà Tiến báo cáo UBND huyện, Phòng nông nghiệp huyện Hà Trung nắm và chỉ đạo.

 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên;   

- Phòng NN huyện (B/c);                                                                            

- Lưu: VT, VHXH.

                            

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Mai Đức Chinh

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1

 

 

 


Đơn vị : Hà Tiến

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                Hà Tiến,ngày       tháng        năm 2023

 

BÁO CÁO

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2023

 

Kính gửi: UBND huyện Hà Trung

I. Quản lý, chỉ đạo

 

 

TT

 

Nội dung hoạt động

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

Số xã thực hiện/Tổng số xã

Số lượng

Số lượng

Ghi chú

1

Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai (văn bản)

1

3

 

 

 

2

Tổ chức Lễ phát động/Hội nghị triển khai

1

1

 

 

 

3

Tổ chức Hội nghị tổng kết

1

1

 

 

 

II. Thông tin, truyền thông:

 

TT

 

Nội dung hoạt động

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

Số xã thực hiện/Tổng số xã

Số lượng (lớp, buổi, cái…)

Số người

Số lượng (lớp, buổi, cái…)

Số người

1

Nói chuyện/Hội thảo (buổi/tổng số người dự)

 

 

 

 

 

 

2

Tập huấn (lớp/tổng số người dự)

1

1

81

 

 

 

3

Phát thanh loa, đài (tin, bài, phóng sự)

1

 

14

 

 

 

4

Truyền hình (Buổi/tọa đàm, phóng sự)

 

 

 

 

 

 

5

Báo viết (tin/bài/phóng sự)

 

 

 

 

 

 

6

Băng rôn, khẩu hiệu

1

 

8

 

 

 

7

Tranh áp – phích/Poster

 

 

 

 

 

 

8

Tờ gấp, tờ rơi

1

 

120

 

 

 

9

Hoạt động khác (ghi rõ):……

 

 

 

 

 

 

 


III. Thanh tra, kiểm tra:

1.     Tổng số đoàn: 01, trong đó: Số đoàn cấp huyện…, số đoàn cấp xã…

2.     Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 22

3.     Kết quả chi tiết:

 

TT

 

Nội dung

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

Sản xuất TP

KDTP

KD DVĂU

KD TĂĐP

Cộng

Sản xuất TP

KDTP

KD DVĂU

KD TĂĐP

Cộng

1

Tổng số cơ sở

44

35

10

 

89

 

 

 

 

 

 

2

Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra

18

15

05

 

38

 

 

 

 

 

 

-

Số cơ sở đạt

18

15

05

 

38

 

 

 

 

 

 

-

Số cơ sở vi phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Xử lý vi phạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Phạt tiền:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Số cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Số tiền phạt (đồng)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Xử phạt bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Tước quyền xử dụng GCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy CN CS đủ điều kiện ATTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy chứng nhận GMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố SP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Giấy XNQC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

Đình chỉ hoạt động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Tịch thu tang vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Khắc phục hậu quả (loại, trọng lượng):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Buộc thu hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Buộc tiêu hủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Khác (ghi rõ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Xử lý khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Đình chỉ lưu hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Chuyển cơ quan điều tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. Kiểm nghiệm thực phẩm:

TT

Nội dung

Cấp xã

Cấp huyện

Cộng

1

Xét nghiệm tại labo (Tổng số mẫu)

 

 

 

1.1

Hóa lý (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

1.2

Vi sinh (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

2

Xét nghiệm nhanh (Tổng số mẫu)

 

 

 

2.1

Hóa lý (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

2.2

Vi sinh (Tổng số mẫu)

 

 

 

 

Số mẫu đạt

 

 

 

 

Số mẫu không đạt

 

 

 

Tổng  (1+2)

 

 

 

V. Ngộ độc thực phẩm:

TT

Nội dung

Kết quả

So sánh năm nay/năm trước

Năm nay

Năm trước

1

Số vụ

 

 

 

2

Số mắc (người)

 

 

 

3

Số tử vong (người)

 

 

 

4

Số vụ ³ 30 người mắc (vụ)

 

 

 

 

 

5

Nguyên nhân (vụ)

 

 

 

-         Vi sinh

 

 

 

-         Hóa học

 

 

 

-         Độc tố tự nhiên

 

 

 

-         Không xác định

 

 

 

Cộng

 

 

 

VI. Các hoạt động khác (nếu có ghi cụ thể)

VII. Đánh giá chung (Nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế tại các bảng).

          Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong đợt kiểm tra, giám sát cơ bản đã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

1. Thuận lợi:....................................................................................................................

2. Khó khăn:....................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị:.....................................................................................................

 

 

 


 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)