Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Hà Tiến năm 2023

Ngày 06/03/2023 00:00:00

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ TIẾN

Số:        /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tiến, ngày 12   tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính xã Hà Tiến năm 2023


       Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC Uỷ ban nhân dân xã Hà Tiến xây dựng UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn và vai trò, trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, kết hợp với việc tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên của cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hình thành thói quen, văn hóa trong giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Nhằm phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của các bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ và thường xuyên, chính xác.

- Kết hợp lồng ghép tuyên truyền nội dung cải cách hành chính, mà đặc biệt là thủ tục hành chính với việc phổ biến tuyên truyền về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.Yêu cầu

- Thông tin tuyên truyền CCHC là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ thường xuyên.

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đã đề ra. Phổ biến các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện và UBND xã một cách kịp thời, đầy đủ và thường xuyên, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ và thường xuyên, chính xác.

- Kết hợp lồng ghép tuyên truyền nội dung cải cách hành chính, mà đặc biệt là thủ tục hành chính với việc phổ biến tuyên truyền về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1.     Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Đồng thời, bám sát các Chương trình, Nghị quyết về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan UBND xã bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

- Thường xuyên phổ biến nội dung các văn bản về cải cách hành chính, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về khảo sát lấy ý kiến mức độ  hài lòng khách hàng về thủ tục hành chính trong các buổi giao ban, họp định kỳ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Tiến hành niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, đặc biệt nhất là các thủ tục hành chính sau khi đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung để thực hiện niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính do cấp trên tổ chức; đồng thời lồng ghép quán triệt các nội dung, kế hoạch cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã.

- Phổ biến nội dung liên quan đến kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công tác CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Đồng thời đưa tin kịp thời các gương người tốt, việc tốt về công tác cải cách hành chính trên địa bàn trên hệ thống Đài Truyền thanh xã.

- Thông tin kịp thời tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã; tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát tiến trình cải cách hành chính; các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và không dùng tiền mặt, dịch vụ bưu chính công ích; tính hiệu quả, minh bạch, rõ ràng trách nhiệm trong áp dụng quy trình quản lý chất lượng công việc (ISO) để giải quyết yêu cầu, nhu cầu công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát dịch vụ hành chính; đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

2. Hình thức tuyên truyền

- UBND các xã thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính, Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh; thực hiện công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, Trang thông tin điện tử của xã và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước do cấp trên tổ chức; triển khai lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã; Trang thông tin điện tử của xã.

- Thực hiện đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức tổ chức hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri.

- Tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

3. Đối tượng tuyên truyền:

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh xã

- Chủ trì tham mưu UBND xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Phối hợp với Văn phòng - Thống kê xã, bộ phận Tư pháp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên và của UBND xã.

- Thực hiện tốt việc tiếp sóng các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện.

- Phối hợp với các bộ phận, cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp cận thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công công tác cải cách hành chính nhằm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biên kịp thời.

2. Công chức Văn phòng -Thống kê xã

- Chủ trì, phối hợp Bộ phận Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh xã cung cấp thông tin về kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính của huyện và xã để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và chính xác.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã và các ngành cấp huyện có liên quan về cải cách hành chính trên địa bàn.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Chủ trì, phối hợp với Bộ phận Văn phòng- Thống kê, Đài truyền thanh xã cung cấp thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác Tư pháp- Hộ tịch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

- Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính với cải cách hành chính và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Công chức Tài chính - Kế toán

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung cải cách tài chính công theo tinh thần Nghị định số 130/2005/NĐ-Cp ngày 17/10/2005  của Chính phủ về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu phân bổ kinh phí hoạt động công tác tuyên truyền CCHC năm 2023 trên địa bàn xã.

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền của UBND xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính. Đồng thời, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND xã (qua Bộ phận VHTT, Văn phòng-Thống kê xã) trước ngày 15/10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và các ngành chức năng cấp huyện có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, Đài truyền thanh xã để tổ chức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị.

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể cấp xã

- Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công.

- Tổ chức có hiệu quả các nội dung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân theo nội dung kế hoạch cải cách hành chính cấp huyện, xã.

- Tiếp thu, phản ánh ý kiến đóng góp của nhân dân về thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, nhất là Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã cho các ngành liên quan và UBND xã.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của UBND xã, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

Nơi nhận: 
- Phòng VHTT huyện (B/c);
- UB MTTTQ và các Đoàn thể xã;
- Các ban ngành có liên quan;

- Các thôn;
- Lưu: VT, VHTT.
 

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 
  Vũ Văn Được

 

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Hà Tiến năm 2023

Đăng lúc: 06/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ TIẾN

Số:        /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tiến, ngày 12   tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính xã Hà Tiến năm 2023


       Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC Uỷ ban nhân dân xã Hà Tiến xây dựng UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã, các thôn và vai trò, trách nhiệm trong việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn xã.

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, kết hợp với việc tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên của cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp xã mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin. Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hình thành thói quen, văn hóa trong giao dịch, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Nhằm phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của các bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ và thường xuyên, chính xác.

- Kết hợp lồng ghép tuyên truyền nội dung cải cách hành chính, mà đặc biệt là thủ tục hành chính với việc phổ biến tuyên truyền về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2.Yêu cầu

- Thông tin tuyên truyền CCHC là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ thường xuyên.

- Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đã đề ra. Phổ biến các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện và UBND xã một cách kịp thời, đầy đủ và thường xuyên, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ và thường xuyên, chính xác.

- Kết hợp lồng ghép tuyên truyền nội dung cải cách hành chính, mà đặc biệt là thủ tục hành chính với việc phổ biến tuyên truyền về các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1.     Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Đồng thời, bám sát các Chương trình, Nghị quyết về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính.

- Tăng cường tuyên truyền cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan UBND xã bằng nhiều hình thức phù hợp. Thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

- Thường xuyên phổ biến nội dung các văn bản về cải cách hành chính, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về khảo sát lấy ý kiến mức độ  hài lòng khách hàng về thủ tục hành chính trong các buổi giao ban, họp định kỳ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Tiến hành niêm yết công khai, đầy đủ và thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành, đặc biệt nhất là các thủ tục hành chính sau khi đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung để thực hiện niêm yết công khai đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác cải cách hành chính do cấp trên tổ chức; đồng thời lồng ghép quán triệt các nội dung, kế hoạch cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn xã.

- Phổ biến nội dung liên quan đến kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công tác CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Đồng thời đưa tin kịp thời các gương người tốt, việc tốt về công tác cải cách hành chính trên địa bàn trên hệ thống Đài Truyền thanh xã.

- Thông tin kịp thời tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn xã; tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc tham gia giám sát tiến trình cải cách hành chính; các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu.

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử và không dùng tiền mặt, dịch vụ bưu chính công ích; tính hiệu quả, minh bạch, rõ ràng trách nhiệm trong áp dụng quy trình quản lý chất lượng công việc (ISO) để giải quyết yêu cầu, nhu cầu công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát dịch vụ hành chính; đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.

2. Hình thức tuyên truyền

- UBND các xã thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền quy định về thủ tục hành chính, Quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh; thực hiện công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã, Trang thông tin điện tử của xã và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước do cấp trên tổ chức; triển khai lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã; Trang thông tin điện tử của xã.

- Thực hiện đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng hình thức tổ chức hội nghị, các buổi tiếp xúc cử tri.

- Tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền, panô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

3. Đối tượng tuyên truyền:

Toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh xã

- Chủ trì tham mưu UBND xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

- Phối hợp với Văn phòng - Thống kê xã, bộ phận Tư pháp, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên và của UBND xã.

- Thực hiện tốt việc tiếp sóng các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện.

- Phối hợp với các bộ phận, cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp cận thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công công tác cải cách hành chính nhằm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biên kịp thời.

2. Công chức Văn phòng -Thống kê xã

- Chủ trì, phối hợp Bộ phận Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh xã cung cấp thông tin về kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính của huyện và xã để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và chính xác.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan định kỳ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND xã và các ngành cấp huyện có liên quan về cải cách hành chính trên địa bàn.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Chủ trì, phối hợp với Bộ phận Văn phòng- Thống kê, Đài truyền thanh xã cung cấp thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác Tư pháp- Hộ tịch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

- Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính với cải cách hành chính và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Công chức Tài chính - Kế toán

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung cải cách tài chính công theo tinh thần Nghị định số 130/2005/NĐ-Cp ngày 17/10/2005  của Chính phủ về Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu phân bổ kinh phí hoạt động công tác tuyên truyền CCHC năm 2023 trên địa bàn xã.

5. Các cơ quan, đơn vị liên quan

- Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền của UBND xã, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính. Đồng thời, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND xã (qua Bộ phận VHTT, Văn phòng-Thống kê xã) trước ngày 15/10 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và các ngành chức năng cấp huyện có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, Đài truyền thanh xã để tổ chức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước nhằm góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị.

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể cấp xã

- Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công.

- Tổ chức có hiệu quả các nội dung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân theo nội dung kế hoạch cải cách hành chính cấp huyện, xã.

- Tiếp thu, phản ánh ý kiến đóng góp của nhân dân về thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, nhất là Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã cho các ngành liên quan và UBND xã.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của UBND xã, yêu cầu các ban ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

Nơi nhận: 
- Phòng VHTT huyện (B/c);
- UB MTTTQ và các Đoàn thể xã;
- Các ban ngành có liên quan;

- Các thôn;
- Lưu: VT, VHTT.
 

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 
  Vũ Văn Được

 

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)