Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
89957

KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Hà Tiến

Ngày 30/12/2022 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Số:      29      /KH-UBND

         

Hà Tiến, ngày  30     tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Hà Tiến.

 
 

 


Thực hiện Công văn số 2403/STTTT-CNTT ngày 09/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Để đảm bảo xây dựng Kế hoạch năm 2023, Công văn số 3214/UBND-VHTT ngày 15/11/2022 của UBND huyện Hà Trung về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. UBND xã Hà Tiến xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Xác định cụ thể mục tiêu về chuyển đổi số của đơn vị trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành xã chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025.

Các mục tiêu cần rõ ràng, định lượng, khả thi, hiệu quả, dễ theo dõi, đánh giá kết quả; bám sát mục tiêu theo Kế hoạch 05 năm của huyện về phát triển Chính quyền số; kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và phù hợp với hiện trạng, nhu cầu thực tế của địa phương.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số

1.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số Tổ chức các Hội nghị, hội thảo để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

1.2. Chia sẻ sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số Đề xuất những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của cơ quan, của doanh nghiệp, của người dân ở trên địa bàn xã để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

1.3. Kênh truyền thông “Chuyển đổi số” trên Zalo Chỉ đạo cán bộ tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác. Việc tham gia chỉ đơn giản bằng cách sử dụng Zalo và thực hiện quét mã QR.

2. Thể chế số Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn; quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật; định mức kinh tế- kỹ thuật, đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành; quy định; quy chế; xây dựng/cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính phủ số, Kiến trúc chuyển đổi số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị;....

3. Dữ liệu số Xác định các nội dung phát triển dữ liệu số của cơ quan trong đó ưu tiên xây dựng, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đãcó từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

4. An toàn thông tin mạng

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

- Dự kiến số máy tính của đơn vị được cài đặt phần mềm diệt vi rút trong năm 2023.

- Dự kiến phân cán bộ (công chức) của đơn vị phụ trách lĩnh vực an ninh mạng

5. Chính quyền số

Xác định những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn quy mô quốc gia, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin của bộ/tỉnh với các hệ thống này, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

6. Kinh tế số Xác định những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra của địa phương, bảo đảm phù hợp với nội dung về phát triển kinh tế số của huyện, của xã.

III. GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

3. Tổ chức tập huấn cho thành viên BCĐ, cán bộ công chức, trưởng phó các đoàn thể chính trị, xã hội, Trưởng trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư Chi đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của xã cho thành viên BCĐ tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng Văn hoá (b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- BT Chi bộ, Trưởng thôn;

- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Mai Đức Chinh

KẾ HOẠCH Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Hà Tiến

Đăng lúc: 30/12/2022 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀ TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Số:      29      /KH-UBND

         

Hà Tiến, ngày  30     tháng 12 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Hà Tiến.

 
 

 


Thực hiện Công văn số 2403/STTTT-CNTT ngày 09/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Để đảm bảo xây dựng Kế hoạch năm 2023, Công văn số 3214/UBND-VHTT ngày 15/11/2022 của UBND huyện Hà Trung về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. UBND xã Hà Tiến xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Xác định cụ thể mục tiêu về chuyển đổi số của đơn vị trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu hoàn thành xã chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025.

Các mục tiêu cần rõ ràng, định lượng, khả thi, hiệu quả, dễ theo dõi, đánh giá kết quả; bám sát mục tiêu theo Kế hoạch 05 năm của huyện về phát triển Chính quyền số; kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và phù hợp với hiện trạng, nhu cầu thực tế của địa phương.

II. NHIỆM VỤ

1. Nhận thức số

1.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số Tổ chức các Hội nghị, hội thảo để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

1.2. Chia sẻ sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số Đề xuất những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số của cơ quan, của doanh nghiệp, của người dân ở trên địa bàn xã để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

1.3. Kênh truyền thông “Chuyển đổi số” trên Zalo Chỉ đạo cán bộ tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác. Việc tham gia chỉ đơn giản bằng cách sử dụng Zalo và thực hiện quét mã QR.

2. Thể chế số Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hướng dẫn; quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật; định mức kinh tế- kỹ thuật, đơn giá xây dựng, duy trì, vận hành; quy định; quy chế; xây dựng/cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử/Chính phủ số, Kiến trúc chuyển đổi số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị;....

3. Dữ liệu số Xác định các nội dung phát triển dữ liệu số của cơ quan trong đó ưu tiên xây dựng, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đãcó từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

4. An toàn thông tin mạng

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

- Dự kiến số máy tính của đơn vị được cài đặt phần mềm diệt vi rút trong năm 2023.

- Dự kiến phân cán bộ (công chức) của đơn vị phụ trách lĩnh vực an ninh mạng

5. Chính quyền số

Xác định những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, bảo đảm khai thác triệt để hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn quy mô quốc gia, đồng thời bảo đảm sự kết nối giữa các hệ thống thông tin của bộ/tỉnh với các hệ thống này, bảo đảm tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.

6. Kinh tế số Xác định những nhiệm vụ cần thực hiện để đạt được các mục tiêu đã đề ra của địa phương, bảo đảm phù hợp với nội dung về phát triển kinh tế số của huyện, của xã.

III. GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

3. Tổ chức tập huấn cho thành viên BCĐ, cán bộ công chức, trưởng phó các đoàn thể chính trị, xã hội, Trưởng trạm Y tế, Hiệu trưởng các nhà trường, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư Chi đoàn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của xã cho thành viên BCĐ tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Phòng Văn hoá (b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- BT Chi bộ, Trưởng thôn;

- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Mai Đức Chinh

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)